KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Místní knihovny ve Slavičkách

 1. Místní knihovna ve Slavičkách (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem ( Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka

  a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

 2. Knihovnické služby jsou poskytovány čtenářům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.

 3. Veškeré služby knihovny jsou zdarma. Obcí schválené sankční poplatky jsou v souladu s právními předpisy.

 4. Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije služeb knihovny. Absenční výpůjční službu však poskytuje knihovna pouze uživatelům, kteří jsou jejími čtenáři.

 5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

 6. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje.

 7. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.

 8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu.

 9. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny

  a zaplatí pokutu 50,- Kč nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.

 10. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě.

 11. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či  na  Obec Slavičky.

 

Provozní řád stanice Internetu

 

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny zdarma v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, jimž hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu.

Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

6. Není povoleno provozování počítačových her.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu,

za event. obsažené viry, ani za rychlost spojení.

8. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný

k prohlížení ve veřejných prostorech.

9. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

 

Tento knihovní řád byl schválen obecním zastupitelstvem a nabývá účinnosti dnem 2. února 2016.